◊ ABOUT
  introduction
  board
  services
  membership
  advisory board
◊ INFO
  news
  calendar
  links
◊ MEMBERS
  list of members
  message board

INTRODUCTION BY THE PRESIDENT, PETER BOSSE

publication date: 06.05.2005


Dear Sir/Madam,


     It is a honor and pleasure to inform you that from September 2003 exists and successfully functions The Dutch Chamber of Commerce (DCC).
   The basic idea of the chamber is to present the commercial interest of Macedonia in relation to The Netherlands and vice versa. If we know that The Netherlands has traditionally good relationships with Macedonia and that is one of the biggest donors of our government, the local authorities and the Commerce, we can easily conclude that great number of our companies have a huge interest in making closer and more organized business relationships with compatible subjects from The Netherlands as if to take active participation in seminars symposiums and other forms of organized acting of DCC.
   Till now DCC has acquired 30 members in which are the most successful companies in Macedonia and that number is rising daily.
    The Advisory board of DCC is the major managing body. The president of The Advisory board is Mr Svetozar Janevski - Pivara Skopje, one of the most successful businessmen in Macedonia. He has rich experience in co-operation with Dutch companies and he is unselfishly helping for the future successes of DCC.

 

The other members of The Advisory board are:
Fersped: Mrs. Kiraca Trajkovska
Kometal Trade: Mr. Trifun Kostovski
Lek: Mrs. Mence Nasova
Neocom: Mr. Vladislav Popov
PWC: Mr. Rudi Lazarevski
Vitaminka: Mr. Simon Naumovski
Embassy of Macedonia (The Hague): Mr Todor Mirovski


The members of the executive board/office are:
 
Mr. Peter J. Bosse President of the board
Mr. Ljupco Todorovski Vice executive manager
Mrs. Natasha Ristevski Madik board member
Mr. Zlatko Antevski board member
Mrs. Lidija Ristevski-Todorovska board member
Mr. Michiel Vos Country manager
Mrs. Biljana Jovevska Office assistant


The office of DCC is located at Dimitrie Cupovski 13 at the Economic Chamber of Macedonia. For more information you can contact the office at

phone number:

+389 2 3215 999

Mob

070 245 054

or Skype us for free

dcc-office

 


Почитувани

Чест и задоволство ни е да ве информираме дека од септември 2003 година во Македонија постои и успешно функционира Холандската Стопанска Комора (во понатамошниот текст ДЦЦ)

Основната идеја на ДЦЦ е да го артикулира стопанскиот интерес на РМ во однос на Холандија и обратно. Ако знаеме дека Холандија е во традиционално добри односи со Македонија и дека е еден од најголемите донатори на нашата влада, локална самоуправа и, секако, стопанството, лесно ќе заклучиме дека голем број наши компании имаат огромен интерес да поблиски и поорганизирани деловни односи со компатибилни субјекти од Холандија, како и да земат активно учество во разни семинари, симпозиуми и други форми на организирано делување од страна на ДЦЦ.

ДЦЦ досега има околу 30 членови во кои се вбројуваат некои од најуспешните компании во Република Македонија, а тој број од ден на ден се зголемува.

ДЦЦ како врховно управувачко тело го има својот адвајзори борд, чии претседател е еден од најуспешните македонски бизнисмени на сите времиња господинот Свето Јаневски. Господинот Јаневски и досега има огромно искуство во соработка со врвни холандски компании и несебично се заложи за напредокот и понатамошниот успех на ДЦЦ.

 

 

-----Dutch Chamber of Commerce in Macedonia-----