◊ ABOUT
  introduction
  board
  services
  membership
  advisory board
◊ INFO
  news
  calendar
  links
◊ MEMBERS
  list of members
  message board

PO box 744 1001 Skopje
+31 (0)20 2221149
Email

Skype: dcc-office

Trgovska misija do Makedonija

Kliknete tuka za direktni vesti/ nastani  povrzuvawa

  Pro missii za Holandija  ●  Pro miisii za Makedonija

Tehnoma   Voved   PSOM Prezentacija eden   

  PSOM Prezentacija dva     A den Dolard proekt


Trgovska misija во Makedonija

                                    последен извештај, Октомври 3, 2006

Вовед

ДЦЦ планира да организира трговска мисија од различни сектори од Македонија. Наша цел ќе биде, колку што е возможно, да оствариме најдобри средби со потенцијални партнери. Сите учесници ке бидат обезбедени со примарни информации за Македонија.

Programme NotesПрограмски белешки

         Предложената програма се состои од општи запознавања со Холандско/Македонски странски трговски организации, посета на саемот во Скопје.

         Во случај на комбинација на предложената земја за посета, локацијата ќе биде Скопје или некаде во Македонија.

      . Посредничко олеснување ќе биде канцеларијата на Холандската комора, таку ќе има се, ако е потребно, ќе биде обезбеден превод. Исто така вклуќени се сите директни контакти без обврска од додатни трошоци.   

        Базирајќи се на повратниот лет од МАЛЕВ, програмата ќе трае од Понеделник до Четврток. Алтернативно, може да се воспостави дводневна програма ако се користи друг превозник.

Финансиска содржина

        За членовите на ДЦЦ делот со кој ќе учествуваат, изнесува 1900,- ЕУРО

        За оние кои не се членови  дел со кој ќе се вклучат, изнесува е 2900,-ЕУРО.

        Учесничкиот дел ги покрива трошоците за организација и патриципација во сите делови од програмот.

         Учесничкиот дел ги покрива летовите Амстердам - Скопје- Амстердам, сместувањето и патничките трошоци за индивидуална 3 дневна и 2 ноќна програма.

         ДЦЦ ќе обезбеди за групата, понуда за лет и сместување. Цените ќе бидат помеѓу минимум 6 до максимум 12 компании.

Програмски примерок

 Забелешка: времето може да зависи од распоредот на Малев од Амстердам, Будимпешта, Скопје

Понеделник

10.00              полетување од Schiphol Aмстердам

15:30             пристигнување на Скопски Аеродром (преку Будимпешта)

16.15              пристигнување до хотел

16.45              програмски распоред

19.00              отварање на прием

Вторник

10.00              конференција за правење бизнис во Македонија

Презентации од Холандската ЕВД за ПСОМ, Холандска Стопанска Комора, Холандска Амбасада од Скопје, Малев бизнис авиолиниски план, Министерство за Економија и Македонска Европска Агенција. Краток филм за Македонија и Македонскиот пријателски закон за странски инвестиции. Презентацијата ќе се фокусира на специјални сектори како агро храна, Млекарство, Индустрија, Трговија и др.  

14:00              Краток ручек

15.00             Можност за индивидуални средби со Македонски компании од интерес.

19.00              Трговска вечера и враќање во хотел.

 

Среда

10.00              индивидуална програма:

                     Средби со компании и/или филијали-компании околу Македонија.

Четврток

10.00              Посета на Скопскиот саем за трговија

14:30              Префрлање до Скоски Аеродром

19:45              Пристигнување во Амстердам Schiphol

 

Резервации, информации и податоци можат да се добијат тука по mail

●   Млекарска мисија  ●  графичка мисија  ●  туристичка мисија  ● винарска мисија  ●  идни мисии

 


Trade Mission Macedonia

last update June 28, 2007

Introduction

DCC plans to organize a multi-sector trade mission to Macedonia. Our goal will be to have the best meetings with potential partners as possible. All partisans will be supplied with prior information about Macedonia.

Programme Notes

         The proposed programme consists of general introductions with the Dutch/Macedonian foreign trade organizations, a visit to the fair in Skopje

         In case of a combination with the proposed state visit, the location will be Skopje or elsewhere in Macedonia

         The  matchmaking facilities will be the office of the Dutch chamber of commerce, there will be all, if needed, translation provided. Also included are all contacts direct with no obligations or extra cost.

         Based on a return flight by MALEV, the programme lasts from Monday to Thursday. Alternatively, a two-day programme can be established using another carrier.

Financial Matters

         For members of DCC a participation fee of 1900,- EUR will apply.

         For non-members a participation fee of 2900- EUR will apply.

         The participation fee covers the costs for the organization and participation in all items of the programme.

         The participation fee covers the flight Amsterdam - Skopje Amsterdam, accommodation and travel costs for the individual 3 days 2 nights programme.

         DCC will arrange for group offers for flight and accommodation. Prices above are for a minimum of 6 companies to maximum of 12.

Programme Example

 note times may vary upon flight schedule Malev from Amsterdam, Budapest, Skopje

Monday

10.00              departure Schiphol Amsterdam

15:30             arrival Skopje Airport (via Budapest)

16.15              arrival at hotel

16.45              programme briefing

19.00              opening reception

Tuesday

10.00              conference on doing business with Macedonia

presentations by the Dutch EVD about PSOM, Dutch Chambers of Commerce, Dutch embassy Skopje, Malev business airliner plan, Ministry of Economy and Macedonian European Agency. A short movie about Macedonia and the Macedonian friendly law for foreign investments. A presentation focusing on the special sectors such as agro food, Diary, Industry, Trade and such.

14:00              Short lunch

15.00              opportunity for individual meetings with Macedonian companies of interest.

19.00              trade dinner and return to the Hotel

Wednesday

10.00              individual programme:

                      meetings with companies and/or branched companies              around Macedonia.

Thursday

10.00              Visit to Skopje trade show (fair)

14:30              Transfer to Skopje airport

19:45              arrival Amsterdam Schiphol

 

Bookings, information and dates can be obtained here by mail

●   Dairy mission  ●  printing mission  ●  tourist mission  ●  wine mission 

●  future missions 

-----Dutch Chamber of Commerce in Macedonia-----

Webstats4U - Free web site statistics